wydanie odpisu wyroku rozwodowego

Nieprzerwana lekcja muzyki

Temat: rozprawa tuz tuz...
Nie przyślą go do domu. Należy złożyć wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego i na wniosku przykleić znaki sądowe - najlepiej 2 (każdy po 6zł) podać adres na który mają...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66445Temat: prośba
dyplomu i dwa jego odpisy. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów wynika, iż po ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta w jego dyplomie i dokumentach, chyba że zmiana imienia i nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego jest możliwy w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i dokonuje się poprzez oświadczenie woli uprawnionego skierowane do urzędu stanu cywilnego, który nie wydaje w tej sprawie decyzji. Uprawnienie to wygasa po tym terminie. Nie ma konieczności przy okazywaniu dyplomu ukończenia studiów okazywania wyroku rozwodowego. Wystarczy posługiwać się odpisami skróconymi wydawanymi przez Urząd Stanu Cywilnego. Wyrok rozwodowy stanowi podstawę w takiej sytuacji do dokonania o tym wzmianki w aktach stanu cywilnego. link
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,906.html


Temat: Papierologia przedślubna
zgonu małżonka cudzoziemiecy: paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada). Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski. ... oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci. Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty: dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość; skrócony odpis aktu urodzenia; ( Wydaje USC, koszt ok 22 zł) Dodatkowo: osoba rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; wdowa lub wdowiec - należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka; pisemne zapewnienie, ... prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące. W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego. Najczęściej w ciągu 2 tygodni w USC gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków,...
Źródło: slub-wesele.com/forum/viewtopic.php?t=438